Regulamin

Regulamin XXII Festiwalu Piosenki „Jesienne Trele”

 1. Organizatorem Festiwalu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Siemiatyczach przy współpracy z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury.
 2. W festiwalu udział może wziąć solista lub zespół, w wieku powyżej 13 lat.
 3. Do występu należy przygotować jeden lub dwa utwory, wykonawcy we własnym zakresie przygotowują akompaniament (w przypadku podkładu jedyną akceptowaną formą jest dysk CD w formacie audio). O ilości utworów zadecydują organizatorzy.
 4. Podczas całej imprezy dany utwór może być wykonany tylko raz (decyduje kolejność zgłoszeń). Lista zgłoszonych utworów znajduje się na stronie internetowej  www.trele.lo-siemiatycze.edu.pl
 5. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego nagłośnienia oraz oświetlenia, wszystkim zajmują się Organizatorzy (nie dotyczy pieców gitarowych itp.).
 6. Ocenie podlega: pomysł i oryginalność wykonania, zaangażowanie, estetyka wykonania i efektowność.
 7. O kolejności występów zadecyduje Organizator.
 8. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy.
 9. Za małoletnich uczestników odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
 10. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatorów.
 11. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 12. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
 13. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych obecnych, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu i imprezy.
 14. Zgłoszenia wraz z wybranym repertuarem są przyjmowane na stronie internetowej www.trele.lo-siemiatycze.edu.pl lub można je przekazać telefonicznie do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego im. KEN przy ul. Kościuszki 43 do dnia 20.11.2018r.. Należy podać imię i nazwisko, tytuły wybranych utworów, adres oraz numer telefonu. Tel. szkoły: 85-655-25-62.
 15. Warunkiem rejestracji elektronicznej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunkowych. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konieczne jest dostarczenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Zgoda na przetwarzania danych osobowych.

 

Samorząd uczniowski